Algemene Voorwaarden

Artikel 1: Definities en werkingssfeer

 1. De bepalingen van deze algemene voorwaarden ("Voorwaarden") zijn van toepassing op alle aanbiedingen (waaronder mede begrepen offertes of aanvragen daartoe) van DIFS B.V. tevens handelend onder de naam Dutch International Food Supply ("DIFS") gevestigd te Alkmaar, en alle overeenkomsten ("Overeenkomst") gesloten met een afnemer van DIFS ("Afnemer") met betrekking tot de koop, verkoop en levering van food- en non-food producten ("Producten"), voor zover van deze Voorwaarden niet door DIFS en Afnemer ("Partij/Partijen") uitdrukkelijk schriftelijk is afgeweken. De toepasselijkheid van de door Afnemer gehanteerde algemene voorwaarden wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 2. In het geval de Voorwaarden en een Overeenkomst onderling tegenstrijdige clausules zouden bevatten, prevaleert de Overeenkomst.

Artikel 2: Aanbieding en totstandkoming van een Overeenkomst

 1. Alle aanbiedingen, in welke vorm ook gedaan, zijn vrijblijvend en kunnen te allen tijde worden herroepen. Dit kan tevens indien zij een termijn voor aanvaarding bevatten. Zij binden DIFS niet en gelden slechts als een uitnodiging tot het plaatsen van een order, tenzij anders uitdrukkelijk schriftelijk door DIFS vermeld.
 2. Een Overeenkomst tussen DIFS en Afnemer komt tot stand doordat DIFS de order van Afnemer schriftelijk, waaronder ook wordt begrepen elektronisch, aanvaardt of een begin met de uitvoering van de order maakt. Voor zover de Overeenkomst tot stand komt doordat DIFS een begin met de uitvoering van de order maakt, geldt de (proforma) factuur van DIFS tevens als orderbevestiging, met dien verstande dat de op proforma facturen vermelde prijzen indicatief zijn. De geldende prijs is de dagprijs op de dag van levering (artikel 3.2).
 3. De orderbevestiging van DIFS wordt geacht juist te zijn, tenzij per ommegaande na verzending van die bevestiging schriftelijke bezwaren daartegen DIFS hebben bereikt. In dat geval is geen Overeenkomst tot stand gekomen.
 4. Indien DIFS een Product - om welke reden dan ook - niet langer kan leveren, heeft DIFS het recht de Overeenkomst met betrekking tot dat Product per direct geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat Afnemer jegens DIFS aanspraak heeft op enige vorm van schadevergoeding.
 5. Onverminderd het bepaalde in lid 4 van dit artikel is DIFS te allen tijde gerechtigd de colloinhoud en/of haar assortiment te wijzigen. Indien een Product niet leverbaar is, is DIFS gerechtigd een vervangend Product voor te stellen, zonder tot enige schadeloosstelling jegens Afnemer gehouden te zijn.
 6. De minimale ordergrootte bedraagt € 6.500,-- per order. Voor koelverse Producten en diepvries geldt een minimum ordergrootte van € 2.000,-- per order.
 7. De artikelen 6:227b lid 1 en 6:227c van het Burgerlijk Wetboek zijn niet van toepassing. 

Artikel 3: Prijzen

 1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen in de desbetreffende Overeenkomst, zijn de door DIFS opgegeven prijzen op basis van levering FCA Waalwijk.
 2. De door DIFS gehanteerde prijzen van Producten zijn dagprijzen, die gelden op de dag van aflevering.
 3. Buiten Nederland levert DIFS BTW-vrij, indien Afnemer zijn BTW-nummer aan DIFS heeft verstrekt. Leveringen buiten de Europese Unie zijn altijd BTW-vrij mits DIFS de uitvoerdocumenten verzorgt.

Artikel 4: Betalingen

 1. Tenzij vooraf schriftelijk anders is overeengekomen, dient betaling voorafgaande aan het moment van levering van de Producten, als bedoeld in artikel 5, te geschieden en wel in Euro's (in Nederland) zonder aftrek van enige korting, bankkosten, verrekening of schuldvergelijking. DIFS geeft eerst uitvoering aan een Overeenkomst, zodra volledige
  vooruitbetaling door DIFS is ontvangen.
 2. Facturering vindt te allen tijde uiterlijk plaats op het moment van levering conform het bepaalde in artikel 5.
  Betaling van de facturen dient te geschieden op een door DIFS aangewezen bank- of girorekening binnen zeven (7) dagen na factuurdatum, tenzij vooraf schriftelijk anders is overeengekomen. Betaling wordt geacht eerst te hebben plaatsgevonden, zodra het verschuldigde bedrag onherroepelijk op de bankrekening van DIFS is bijgeschreven.
 3. Bij gebreke van tijdige (vooruit)betaling is Afnemer vanaf het verstrijken van de betalingstermijn van rechtswege, zonder dat enige nadere ingebrekestelling is vereist, in verzuim en is Afnemer vanaf het intreden van het verzuim een rente verschuldigd over het opeisbare bedrag (inclusief BTW) ter hoogte van de wettelijke rente voor handelsovereenkomsten als bedoeld in artikel 6:119a BW en 6:120 BW. DIFS is gerechtigd de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden en de eventueel ontvangen deelvooruitbetaling geheel of gedeeltelijk aan te wenden als vergoeding voor
  de door haar gemaakte kosten.
 4. Indien de order is verstrekt door meer dan één Afnemer, zijn alle Afnemers hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen zoals deze in de Overeenkomst en meer specifiek in dit artikel zijn aangegeven.
 5. Indien Afnemer een order geheel of gedeeltelijk annuleert is DIFS gerechtigd het bedrag van de gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling te houden, en is Afnemer gehouden om alle aan de annulering verbonden kosten aan DIFS te vergoeden.

Artikel 5: Levering/risico en levertijd

 1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen geschiedt levering FCA (Incoterms 2010)
 2. De door DIFS te leveren Producten gelden als geleverd, indien DIFS aan Afnemer mededeelt dat de Producten gereed staan en apart ter beschikking van Afnemer zijn gezet dan wel ter beschikking aan de transporteur worden gesteld voor aflevering aan de Afnemer dan wel voor opslag ten behoeve van Afnemer. Op het moment dat de Producten ter beschikking staan aan Afnemer of de transporteur gaat het risico van verlies van en schade aan de Producten op Afnemer over. Eventuele laadschade komt voor rekening van Afnemer. In gevallen waarbij er geen sprake is van vooruitbetaling (artikel 4)  wordt de leverantie op kosten van afnemer verzekerd. Eigen risico is voor afnemer.
 3. DIFS is gerechtigd om te leveren in gedeelten (deelleveranties), welke afzonderlijk vooruitbetaald dienen te worden dan wel door DIFS gefactureerd kunnen worden.
 4. DIFS levert op wegwerppallets. De hoogte van de te beladen pallets is vrij door DIFS te bepalen, zonder tot enige schadeloosstelling jegens Afnemer gehouden te zijn.
 5. Levertijden worden bij wijze van benadering verstrekt. De opgegeven levertijden zullen nimmer als fatale termijn zijn te beschouwen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen dat het een fatale termijn betreft. DIFS is te allen tijde gerechtigd de Producten vóór de opgegeven leverdatum aan Afnemer te leveren.
 6. Overschrijding van de levertijd verplicht DIFS niet tot enige vergoeding. Afnemer kan na een levertijdsoverschrijding van minimaal 6 weken DIFS schriftelijk in gebreke stellen, onder vermelding van een laatste (redelijke) termijn van levering. Indien alsnog niet binnen de gestelde termijn wordt geleverd, heeft Afnemer het recht om de Overeenkomst te ontbinden,
  tenzij DIFS in overmacht (zie artikel 14 van deze Voorwaarden) verkeert.
 7. Afnemer is verplicht de Producten op het moment van levering door DIFS binnen de daarvoor gestelde ophaaltermijn in ontvangst te nemen. Indien levering van de Producten plaatsvindt in een buitenlandse haven of luchthaven dient Afnemer zelf bij de haven- of luchthavenautoriteiten te informeren binnen welke termijn hij de Producten dient op te halen. Alle (vertragings)kosten veroorzaakt door het te laat ophalen of te laat betalen van de Producten zijn voor rekening van Afnemer.

Artikel 6: Transport

 1. Indien Afnemer de Producten op een andere plaats dan FCA Waalwijk (Incoterms 2010) wenst te laten leveren dan kan DIFS dat in opdracht voor Afnemer verzorgen. Opdrachten van Afnemer tot het door DIFS laten verzorgen van het transport, de verzending, douaneformaliteiten en/of de verzekering van de Producten, worden door DIFS
  uitgevoerd voor rekening en risico van de Afnemer, zulks onverminderd het bepaalde in artikel 5 van deze Voorwaarden. Afnemer is op eerste verzoek van DIFS verplicht schriftelijk te vermelden welke invoer-, uitvoer en overige documenten
  benodigd zijn om de Producten te kunnen lossen op een buitenlandse haven of luchthaven.
 2. Het transport van de Producten geschiedt voor rekening en risico van Afnemer. zelfs dan wanneer de vervoerder vordert dat op vrachtbrieven, vervoeradressen en dergelijke de clausule voorkomt dat alle vervoerschade voor rekening en risico van de afzender zijn. Indien transportdocumenten op naam van DIFS BV staan zal DIFS op kosten van afnemer de zending laten verzekeren.

Artikel 7: Verantwoordelijkheid Afnemer

 1. De door DIFS geleverde Producten worden voor de Nederlandse markt geproduceerd. Afnemer dient er zelf voor te zorgen dat de Producten voldoen aan de in zijn land dan wel de in het land waar hij de Producten verkoopt geldende wet- en regelgeving. DIFS aanvaardt hiervoor geen enkele aansprakelijkheid.
 2. Indien Afnemer Producten koopt van DIFS met een korte houdbaarheidsdatum is Afnemer zelf verantwoordelijk voor de gevolgen hiervan. DIFS aanvaardt hiervoor geen enkele aansprakelijkheid. 
 3. Het aantal dagen houdbaarheid dat DIFS BV opgeeft is de minimale houdbaarheid in dagen geldend bij vertrek vanuit het DC. 
 4. Klachten met betrekking tot de houdbaarheid worden alleen aanvaard indien na verrekening dan de transporttijd de houdbaarheid minder lang blijkt te zijn dan door DIFS opgegeven is.

Artikel 8: Reclames

 1. Afnemer is verplicht terstond bij in ontvangstneming van de Producten, het aantal en de soorten Producten, alsmede de verpakking, op eventuele onjuistheden, tekortkomingen en/of beschadigingen te controleren, en tevens te controleren of de Producten gebreken en/of beschadigingen vertonen.
 2. Klachten omtrent aantallen en soorten van de Producten dienen door Afnemer direct op het vervoersdocument of de afleveringsbon te worden vermeld, op straffe van verval van het recht hierover te klagen. Zichtbare gebreken aan de Producten en/of verpakking dienen zo spoedig mogelijk en schriftelijk te geschieden, doch in ieder geval binnen vijf (5) werkdagen na ontvangst van de Producten onder nauwkeurige opgave van de aard en de grond der klachten, bij gebreke waarvan Afnemer geacht wordt de Producten te hebben geaccepteerd. Ingebruikneming van de Producten en/of doorverkoop geldt als acceptatie door Afnemer.
 3. Het bepaalde in de leden 1 en 2 laat de rechten van Afnemer ingeval van verborgen gebreken onverlet. Afnemer is verplicht verborgen gebreken binnen vijf (5) dagen nadat deze zijn vastgesteld of in redelijkheid hadden kunnen worden vastgesteld, schriftelijk bij DIFS te melden, maar in geen geval later dan zes (6) maanden na ontvangst van de
  Producten. Indien de houdbaarheidsdatum van een Product is verstreken, vervalt het reclame recht ten aanzien van dat Product.
 4. In geval van een klacht is Afnemer verplicht de Producten waarover hij klaagt ter beschikking van DIFS te houden voor nader onderzoek. Afnemer is bovendien verplicht ook anderszins zijn medewerking aan een eventueel onderzoek naar de Producten door DIFS te verlenen. Een klacht geeft Afnemer niet het recht zijn (betalings)verplichtingen jegens DIFS op te
  schorten en/of zich op verrekening te beroepen.
 5. Retournering van de Producten is slechts toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming van DIFS, onder nader door DIFS te bepalen voorwaarden, onder meer omtrent de kosten en de wijze van retournering. Bij retournering zonder toestemming van DIFS geschiedt verzending, alsmede opslag, van de Producten voor rekening en risico
  van Afnemer.
 6. Indien Partijen van mening verschillen over de gegrondheid van een klacht met betrekking tot de Producten, zal door Partijen gezamenlijk een onafhankelijk deskundige ingeschakeld worden en om een oordeel gevraagd worden. De uitkomst van het onderzoek door de onafhankelijk deskundige is voor Partijen, tenzij schriftelijk anders
  overeengekomen, bindend. De kosten gemoeid met het onderzoek zullen gedragen worden door de Partij die (grotendeels) in het ongelijk gesteld is.

Artikel 9: Garantie

 1. Producten van derden worden uitsluitend geleverd onder de door deze derden verstrekte garantie.
 2. De garantie houdt uitsluitend in dat DIFS verplicht is tot creditering van het factuurbedrag met betrekking tot door DIFS geaccepteerde reclames conform het bepaalde in artikel 8. In geen geval is DIFS gehouden tot enig verdere verplichting, waaronder vergoeding van andere kosten, schade en/of rente.
 3. Overige voorwaarden en garanties met betrekking tot de kwaliteit of de geschiktheid voor het voorgenomen gebruik van de Producten zijn eerst van toepassing indien die tussen Partijen schriftelijk zijn overeengekomen.
 4. Alle aanspraken op de garantie vervallen wanneer Afnemer, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van DIFS, de geleverde Producten bewerkt of verwerkt of daarin wijzigingen aanbrengt dan wel de geleverde Producten niet in overeenstemming met de gebruiksinstructies, dan wel op onoordeelkundige wijze, gebruikt of laat gebruiken.
 5. De door DIFS afgegeven minimaal gegarandeerde aantal dagen houdbaarheid van Producten gelden met ingang van de vertrekdatum transport vanaf Waalwijk.

Artikel 10: Beëindiging van de Overeenkomst

 1. Indien Afnemer enige verplichting jegens DIFS niet, niet volledig of niet tijdig heeft voldaan, aan hem surséance van betaling is verleend, hij in staat van faillissement is verklaard of hij een besluit tot liquidatie heeft genomen, is hij van rechtswege in verzuim, zijn alle vorderingen van DIFS direct opeisbaar en is daarover wettelijke handelsrente (art. 6:119a jo art. 6:120 BW) verschuldigd vanaf dat moment of de eerdere vervaldag. Afnemer dient daarbij tevens aan DIFS te voldoen alle buitengerechtelijke kosten die DIFS maakt, minimaal gelijk aan 15% van de uitstaande vordering, een en ander onverminderd haar aanspraak op eventuele gerechtelijke kosten.
 2. Tevens heeft DIFS in een dergelijk geval het recht de (verdere) uitvoering van haar verplichtingen voor een periode van ten hoogste twee (2) maanden op te schorten en de haar in eigendom toebehorende Producten terug te nemen of de lopende Overeenkomst en eventuele andere met Afnemer gesloten Overeenkomsten geheel of gedeeltelijk te ontbinden, een en ander onverminderd haar overige rechten. Gedurende de periode van opschorting heeft DIFS het recht en aan het eind daarvan de plicht, te kiezen voor (verdere) uitvoering, dan wel voor gehele of gedeeltelijke ontbinding van de opgeschorte Overeenkomst(en), zonder tot enige vergoeding jegens Afnemer verplicht te zijn. Voormelde opschorting laat de verplichtingen van Afnemer onverlet.

Artikel 11: Eigendomsvoorbehoud

 1. De eigendom van de Producten gaat pas op Afnemer over, zodra deze zijn geleverd en Afnemer aan zijn betalingsverplichtingen uit de aan de levering ten grondslag liggende Overeenkomst, inclusief eventuele schadevergoeding, kosten, rente en boete, heeft voldaan, ook indien voor de betaling zekerheid is gesteld.

Artikel 12: Aansprakelijkheid en vrijwaring

 1. Alle aansprakelijkheid van DIFS jegens Afnemer is beperkt tot nakoming van de in artikel 9 opgenomen garantieverplichting.
 2. DIFS is in geen geval aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit het gebruik door Afnemer of derden van de Producten, tenzij te wijten aan een gebrek waarvoor DIFS aansprakelijk is uit hoofde van de niet nakoming van de verstrekte garantie.
  Aansprakelijkheid voor indirecte schade, gevolgschade, immateriële schade, bedrijfs- of milieuschade, waaronder begrepen omzet- en winstderving, geleden verlies, verlies van marktaandeel, productiestagnatie, gedane investeringen, verworven goodwill, reputatieschade etc., wordt voorts uitdrukkelijk uitgesloten.
 3. Onverminderd het bepaalde in lid 1 en 2 van dit artikel is de aansprakelijkheid van DIFS, uit welke hoofde dan ook, te allen tijde beperkt tot een bedrag van maximaal het factuurbedrag van de/het schadeveroorzakende Product(en)] per schadegeval en maximaal per kalenderjaar het totale factuurbedrag van de door DIFS aan de Afnemer geleverde Product(en) in het desbetreffende kalenderjaar.
 4. Een reeks van samenhangende schadeveroorzakende gebeurtenissen geldt voor de toepassing van dit artikel als één schadegeval.
 5. Indien DIFS ter zake van enige schade waarvoor zij krachtens de Overeenkomst met Afnemer c.q. deze Voorwaarden niet aansprakelijk is, door een derde aansprakelijk wordt gesteld, zal Afnemer haar terzake volledig vrijwaren en DIFS alles vergoeden dat zij aan deze derde dient te voldoen.

Artikel 13: Recall

 1. Afnemer is verplicht om DIFS te assisteren bij de uitvoering van een eventuele recall. DIFS zal Afnemer crediteren voor het factuurbedrag van de desbetreffende Producten. Indien de Producten op verzoek van DIFS door Afnemer dienen te worden vernietigd, zal DIFS de daarvoor aantoonbaar gemaakte redelijke kosten vergoeden. Afnemer zal op
  eerste verzoek van DIFS tot vernietiging overgaan.
 2. Indien Afnemer ondanks het verzoek van DIFS niet tot vernietiging van de Producten overgaat, is Afnemer aansprakelijk voor alle gevolgen daarvan. DIFS accepteert geen enkele aansprakelijkheid terzake.

Artikel 14: Overmacht

 1. Onder overmacht wordt verstaan omstandigheden met betrekking tot personen en/of materiaal waarvan DIFS zich bij de uitvoering van de Overeenkomst bedient of pleegt te bedienen welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de Overeenkomst daardoor onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt dat nakoming
  van de Overeenkomst in redelijkheid niet meer of niet onmiddellijk van DIFS kan worden gevergd.
 2. Onder overmacht wordt in ieder geval -maar niet limitatief- verstaan: oorlog en daarmee vergelijkbare situaties; overheidsmaatregelen; werkstakingen; uitsluitingen; belemmeringen door derden; transportmoeilijkheden, waaronder vertragingen aan landgrenzen; overschrijding van de houdbaarheidsdatum van Producten door vervoersvertragingen; door Partijen onvoorziene technische complicaties; stagnatie door vorstverlet en andere weersinvloeden; brand, ontploffing, andere ernstige storingen in het bedrijf van DIFS welke niet voor risico van DIFS komen en de omstandigheid dat DIFS een prestatie van een derde, die van belang is in verband met de door DIFS te leveren prestatie, niet, niet tijdig of niet behoorlijk geleverd krijgt.
 3. Tijdens een situatie van overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van DIFS opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door DIFS niet mogelijk is langer duurt dan één maand, is DIFS bevoegd de Overeenkomst te ontbinden zonder dat in dat geval een verplichting tot het vergoeden van enigerlei schade bestaat.
 4. Afnemer heeft daarentegen niet het recht de Overeenkomst te ontbinden, tenzij Afnemer kan aantonen dat eerdere nakoming voor hem binnen zijn bedrijfsvoering van essentieel belang is. Ontbinding dient in dat geval schriftelijk en binnen uiterlijk vijf (5) dagen na het verstrijken van de termijn van één maand plaats te vinden.
 5. Indien DIFS bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde, danwel het leverbare deel, voor zover nog niet gefactureerd, afzonderlijk te factureren en is Afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het
  een afzonderlijke overeenkomst. Dit geldt echter niet indien het reeds geleverde, danwel het leverbare deel, geen zelfstandige waarde heeft.

Artikel 15: Restbepalingen

 1. Afnemer is nimmer bevoegd een al dan niet opeisbare verplichting zijnerzijds te verrekenen met een verplichting van DIFS jegens Afnemer.
 2. Alle rechtsvorderingen van Afnemer op DIFS op grond van een Overeenkomst of de wet verjaren na verloop van één jaar nadat de verjaringstermijn overeenkomstig de wettelijke regels is aangevangen.
 3. Van toepassing is de laatst overhandigde dan wel toegezonden versie van deze Voorwaarden. Versie op internet.
 4. DIFS is bevoegd wijzingen aan te brengen in deze Voorwaarden. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding behalve ten aanzien van vóór dat tijdstip gesloten Overeenkomsten. DIFS zal de gewijzigde Voorwaarden tijdig aan Afnemer doen toekomen. Indien geen tijdstip van inwerkingtreding is medegedeeld, treden wijzigingen jegens Afnemer in werking, zodra hem de wijziging is medegedeeld of kenbaar geworden.

Artikel 16: Intellectuele eigendom

 1. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van DIFS is het Afnemer niet toegestaan om de handelsnaam, woord- en beeldmerk van DIFS noch van haar leverancier(s) te gebruiken op welk communicatiemiddel of in welke vorm dan ook.

Artikel 17: Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op de rechtsverhouding tussen Partijen is Nederlands recht van toepassing, met uitsluiting van het Weens Koopverdrag (Convention on International Sales of Goods 1980).
 2. De Nederlandse tekst van deze Voorwaarden is bindend.
 3. Terzake van de uitleg van internationale handelstermen zijn de "Incoterms 2010" zoals samengesteld door de Internationale Kamer van Koophandel te Parijs (I.C.C.) van toepassing, althans de meest recente versie daarvan.
 4. Geschillen voortvloeiend uit of verband houdend met een Overeenkomst met een Afnemer gevestigd binnen de Europese Unie (behalve in Denemarken), waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn of de Voorwaarden zelf en haar uitleg of uitvoering, zowel van feitelijke als juridische aard, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Utrecht, voor zover dwingend recht zich daar niet tegen verzet. Voor zover dergelijke geschillen voortvloeien uit een Overeenkomst met een Afnemer gevestigd buiten de Europese Unie, alsmede in Denemarken, zullen deze worden beslecht door arbitrage overeenkomstig het arbitrage reglement van de "International Chamber of Commerce" ("ICC") te Parijs (Frankrijk). De plaats van arbitrage is Utrecht en de arbitrage zal plaatsvinden in de Engelse taal. De voorzitter van het ICC benoemt naar eigen keuze één (1) of drie (3) arbiters, met dien verstande dat deze bij zijn afweging het belang van de zaak in verhouding tot de te maken arbitragekosten dekt.

DIFS BV versie 2020