Privacybeleid DIFS BV

Privacyverklaring

Ten behoeve van Prospects, Afnemers en voormalige afnemers. 

Deze privacyverklaring van DIFS BV. ("DIFS" of "wij/ons") heeft betrekking op de verwerking van persoonsgegevens door DIFS van haar Prospects, Afnemers en voormalige afnemers. In dit privacy statement wordt uitgelegd hoe DIFS omgaat met de persoonsgegevens van die personen (de betrokkenen). DIFS respecteert de privacy van betrokkenen en verwerkt de persoonsgegevens in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming ("AVG") en de Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming ("Uitvoeringswet AVG").Persoonsgegevens

Een persoonsgegeven is informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Het gaat om informatie die redelijkerwijs herleidbaar is naar een individu. Wij verzamelen deze gegevens onder meer doordat u deze zelf aan ons verstrekt heeft, bijvoorbeeld in het kader van uw aanvra(a)g(en). Ook in het kader van een bestaande relatie zullen wij persoonsgegevens over u verwerken.

Wij verwerken bijvoorbeeld de volgende gegevens over u:

 1.  Voor- en achternaam;
 2.  Adres;
 3.  Geboortedatum;
 4.  Telefoonnummer;
 5.  E-mailadres;
 6.  Financiële en bancaire gegevens;Bij aanvang van onze afnemersrelatie kunnen wij mogelijk de volgende gegevens over u verwerken:

 1.  Een kopie van de meest actuele Inkomsten Belastingaangifte;
 2. De uitkomst van een toets bij het Bureau KredietRegistratie (BKR);
 3. Kopie van uw rekeningafschriften (vanwege uw eigen vermogen);
 4. Verklaring omtrent het gedrag (VOG);
 5. Accountsrapportages;
 6. Jaarrekeningen;
 7. Verslag kredietbeoordelaar.Onder omstandigheden kunnen wij ook de volgende gegevens over u verwerken:

 1. Een uittreksel uit het bevolkingsregister;
 2.  Kopie van uw WOZ-beschikking;
 3.  Indien van toepassing een schuldopgave hypothecaire leningen;
 4.  De uitkomst van een screening van de Justitiële informatiedienst.Het grootste gedeelte van de bovenstaande gegevens bent u verplicht aan ons te verstrekken, tenzij expliciet is aangegeven dat u dit niet verplicht bent. Waar uw voorafgaande schriftelijke (uitdrukkelijke) toestemming wettelijk is verplicht, zal dit worden gevraagd. Indien u de verplichte gegevens niet aan ons verstrekt, kunnen wij als gevolg daarvan mogelijk niet in staat zijn onze (contractuele) verplichtingen na te komen.

DIFS BV versie 2020